Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ και ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ!!!


  • Μιὰ ἐπιστολὴ Καθηγητῶν Ἰατρῶν πρὸς τοὺς Βουλευτές γιὰ τὸ θέμα τῆς «εἰκαζομένης συναινέσως» γιὰ λήψη ὀργάνων καὶ μεταμόσχευση. Ἐπιχειρήματα ἀτράνταχτα. Ἄραγε νὰ ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ εἰσακουστοῦν ἀπὸ τοὺς Βουλευτές καὶ νὰ ἀποτραποὺν οἱ Ἐργολάβοι τῆς Πνευματικῆς καὶ Οἰκονομικῆς καὶ Σωματικῆς μας Ἀλλοτριώσεως, οἱ Γύπες ποὺ ἐπέπεσαν νὰ μᾶς κατασπαράξουν μὲ ὅλη τὴν σημασία τῆς λέξεως;

Ἀξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,

.        Στὸ προσχέδιο τοῦ νόμου «Δωρεὰ καὶ μεταμόσχευση ὀργάνων καὶ ἄλλες διατάξεις», ἄρθρο 9, παρ. 3, νομοθετεῖται ἡ...«εἰκαζομένη συναίνεση» σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία πραγματοποιεῖται ἡ ἀφαίρεση ἑνὸς ἢ περισσοτέρων ὀργάνων ἀπὸ ἐνήλικο, «θανὸν πρόσωπο» ἐφ᾽ ὅσον, ὅσο ζοῦσε, δὲν εἶχε ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή του στὴν ἀφαίρεση αὐτή. Η «εἰκαζομένη συναίνεση», μὲ σαφέστερη διατύπωση, ἐφ᾽ ὅσον νομοθετηθεῖ θὰ πραγματοποιεῖται ἡ ἀφαίρεση τῶν ζωτικῶν ὀργάνων ὁποιουδήποτε ἐνήλικα στὴν περίπτωση ποὺ τεθεῖ γι’ αὐτὸν ἡ διάγνωση τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου», ἐὰν αὐτὸς δὲν εἶχε δηλώσει γραπτῶς, στὴν προγενέστερη ζωή του, τὴν ἀντίθεσή του γιὰ τὴν λήψη τῶν ζωτικῶν του ὀργάνων.
.         Θ πρέπει ν καταστε σαφς στν λληνικ λα τι  «θανν δότης»(ἄρθρο 9) -π τν ποον φαιρονται τ κατάλληλα πρς μεταμόσχευση ζωτικ ργανα- εναι μόνον  «γκεφαλικ νεκρς» σθενής,  ποος, μως,ναπνέει κόμη μ τ βοήθεια το ναπνευστήρα, ποστηρίζεται μ κατάλληλη φαρμακευτικ ποστήριξη στην Μονάδα ντατικς Θεραπείας κα στν ποονπιτελονται ο περισσότερες βιολογικές του λειτουργίες.
.       Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἀντιρρήσεις ποὺ ἐκφράζονται διεθνῶς γιὰ τὴν ταύτισή του …«ἐγκεφαλικοῦ θανάτου» μὲ τὸν βιολογικὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου, μ βάση ποιά λογικ θ πρέπει ν ποκαλύπτει  κάθε λληνας πολίτης τς πεποιθήσεις του γι μείζονα φιλοσοφικ θέματα, τ ποα σχετίζονται μ τὴν ζω κα τὸνθάνατο κα τ ποία συνιστον αστηρ προσωπικ δεδομένα; Ποιά εἶναι ἐν προκειμένῳ ἡ θέση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων;
.       Πολὺ περισσότερο τίθεται πρόβλημα, ταν  γνωστοποίηση τν πεποιθήσεων ατν εναι δυνατν ν χει συνέπειες στν πιλογ τν σθενν γι εσαγωγ στς Μονάδες ντατικς Θεραπείας, ο ποες νεπαρκον γι τν κάλυψη τν ναγκν. Σ νάλογη περίπτωση, ποιός θ προτιμηθε γιεσαγωγή; Ατς γι τν ποον εκάζουμε τι συναινε στν φαίρεση τν ζωτικν του ργάνων  ατός,  ποος χει δηλώσει ντίθεση στν φαίρεση τν ργάνων του; Ἐννοεῖται ὅτι θὰ προτιμηθεῖ ὁ ὑποτιθέμενα συναινῶν, ὁπότε γίνεται πλέον νεπίτρεπτη διάκριση τν σθενν μ κριτήριο τς φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις.
.        Ἡ τακτικὴ τῆς  «εἰκαζομένης  συναινέσεως» πάσχει ἐμφανῶς ἀπὸ ἔλλειμμα δημοκρατικοῦ φρονήματος καὶ θὰ προκαλέσει μείζονες ἀντιδράσεις. Ποιός γιατρὸς θὰ τολμήσει νὰ ἀφαιρέσει ζωτικὰ ὄργανα «ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ» ἀσθενοῦς, ἐὰν ὑπάρχει σαφὴς ἀντίρρηση τῶν ἀμέσων συγγενῶν του; Συναίνεση πάρχει μόνον ταν ατ χει δηλωθε ρητς κα γγράφως κα χι ταν τεκμαίρεται.Φαίνεται ὅτι ἀπὸ τὸ ἴδιο δημοκρατικὸ ἔλλειμμα ἔπασχαν καὶ αὐτοί, οἱ ὁποῖοι μερικὰ χρόνια πρὶν εἶχαν χαρακτηρίσει τὰ ζωτικὰ ὄργανα τῶν Ἑλλήνων «ἐθνικὸ πλοῦτο»!
.     Ἐὰν οἱ προηγούμενοι προβληματισμοὶ δὲν πείθουν γιὰ τὴ ματαίωση τῆς νομιμοποιήσεως τῆς «εἰκαζομένης συναινέσεως», ἂς λάβουν ὑπ’ ὄψη τους οἱ εἰσηγητὲς τοῦ νόμου αὐτοῦ τὴν γνώμη τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς χώρας μας. Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, στὴν συνεδρίασή της, στὶς 16 Δεκεμβρίου 2005, συζήτησε τὴν πρόταση νόμου, ἡ ὁποία εἶχε τότε κατατεθεῖ στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν «τροποποίηση καὶ συμπλήρωση τοῦ ν.2737/1999 Μεταμοσχεύσεις ἀνθρωπίνων ἱστῶν καὶ ὀργάνων καὶ ἄλλες διατάξεις» ἀπέρριψε τὴν πρόταση γιὰ νομοθέτηση τῆς «εἰκαζομένης συναίνεσης». Σύμφωνα μὲ τὸ σκεπτικό της Ἐπιτροπῆς αὐτῆς «..ἡ ἐνδεχόμενη καθιέρωση τοῦ συστήματος τῆς “εἰκαζομένης συναινέσεως”, γιὰ τὴν ἐξασφάλιση μοσχευμάτων ἀπὸ νεκροὺς δότες, θὰ δυσκολέψει μᾶλλον, παρὰ θὰ διευκολύνει αὐτὸν τὸν σκοπό… Οἱ μεταμοσχεύσεις σήμερα βασίζονται στὸν θεσμὸ τῆς δωρεᾶς ὀργάνων καὶ ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ περιβάλλονται μὲ ἰδιαίτερη κοινωνικὴ αἴγλη. Ἄν, στὸ θεσμὸ τῆς δωρεᾶς, ὑποκατασταθεῖ μία ἀπόλυτη κρατικὴ ἐπιταγὴ ποὺ ἐπιβάλλει τὴν ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων… οἱ μεταμοσχεύσεις μοιραία θὰ στερηθοῦν αὐτὴ τὴν αἴγλη… Ἀξίζει ἐδῶ νὰ σημειωθεῖ ὅτι …ἡ “εἰκαζομένη συναίνεση” δὲν ἔχει ἐφαρμοσθεῖ ποτὲ σὲ χῶρες ποὺ ἤδη τὴν ἔχουν καθιερώσει νομοθετικὰ (π.χ. Ἱσπανία)…».

Μὲ ἐξαιρετικὴ τιμὴ
Οἱ ὑπογράφοντες

 Κ. Γ. Καρακατσάνης, Καθηγητὴς Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ι. Κουντουρᾶς, Καθηγητὴς Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Χρ. Γήτας, Καθηγητὴς Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Δημ. Τσαντήλας, Καθηγητὴς Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Νίκ. Κωνσταντινίδης, Διευθυντὴς Ἰατρὸς Ε.Σ.Υ.

ΠΗΓΗ: « ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ»  καὶ  orthodox-watch.blogspot.com
http://christianvivliografia.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου