Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Μασονία και θρησκευτικός συγκρητισμός (Α΄)

Με μια σειρά δημοσιεύσεων θα αναδείξουμε την άμεση σχέση της Μασονίας με τον ποικιλοτρόπως προωθούμενο σήμερα θρησκευτικό συγκρητισμό.
Ξεκινούμε σήμερα με απόσπασμα από το βιβλίο του αείμνηστου καθηγητού Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα «Μασσωνισμός»:
«Εσωτερισμόν δε ή ενδότερον φως της ψυχής ή εσωτέραν διαίσθησιν... καλούσιν οι Μασσώνοι αυτό το θρησκευτικόν συναίσθημα, το υποκείμενον ως θεμέλιον, αλλ’ εν ταυτώ και αποτελούν αυτήν την γενεσιουργόν αιτίαν πάσης θρησκευτικής κινήσεως. Εντεύθεν οι κορυφαίοι αυτών διδάσκουσιν, ότι εις πάσαν θρησκείαν υπάρχει η αλήθεια και ότι “ευρίσκομεν μεταξύ των Μωαμεθανών, των Βουδδιστών, των Ιουδαίων, των Ινδών και των Χριστιανών ανθρώπους, οι οποίοι, ενώ συχνάκις χρησιμοποιούσι διάφορα σύμβολα, μεταχειρίζονται ταύτα διά να περιγράψωσιν ακριβώς τας αυτάς θρησκευτικάς πείρας”[1]...
“Οι Βέδαι των Ινδιών, οι Zend-Avestas των Περσών, τα υψηλά και άγια παραγγέλματα του Βουδδισμού, αι μοναδικαί παρακελεύσεις του El Quran, το προφητικόν πυρ του Ισραήλ και οι περιστατικοί ύμνοι και οι ψαλμοί διαφόρων θρησκειών δεικνύουσιν, ότι υπήρξαν πάντοτε άνθρωποι, οι οποίοι, έλαβον το Πνεύμα της Ζωής”[2]. Eντεύθεν εν ταις στοαίς ακούονται μετ’ ίσου ενδιαφέροντος διαλέξεις και ανακοινώσεις πεί των διαφόρων θρησκειών.
πηγή: Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, Μασσωνισμός, έκδ. πέμπτη, Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήναι, Μάρτιος 1986.
Υποσημειώσεις
1. Ward παρά F.Hunt, σελ. 11-12
2. Rome Hall, Universal Origins and Enolution εν Masonic Record του Απριλίου 1926
 
 http://thriskeftika.blogspot.com/2012/02/blog-post_2224.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου