Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Τὶς προφητεῖες τοῦ Γέροντα Παϊσιου ἐρευνᾶ ἡ CIA

Η CIA ἔχει ἱδρύσει πρὶν ἀπὸ δώδεκα χρόνια ἕνα ἀπόρρητο τμῆμα ἀναλυτῶν ποῦ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἀνάλυση τῶν προφητειῶν ἀπὸ διάφορες θρησκεῖες καὶ σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου. Στὴ λίστα τοὺς μάλιστα εἶναι καὶ ὁ Γέροντας Παϊσιος ποὺ ἔχει πραγματικὰ «πέσει μέσα» σὲ πολλὲς προφητεῖες του.
Στὸ σχετικὰ πρόσφατα (2001) ἐκδοθὲν βιβλίο γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο: «Λόγοι χάριτος καὶ Σοφίας» ἀπὸ τὸν Ἁγιορείτη π. Μακάριο Ἁγιαννανίτη (ἡ ἀφήγηση εἶναι τοῦ Γέροντος Παίσιου) ἀναφέρονται οἱ προβλέψεις του γιὰ τὴ Ρωσία καὶ τὴ Τουρκία.

«Πρὶν 50 χρόνια μαζὶ....
μὲ τὸν γέροντά μου, τὸν Ἰωσὴφ τὸν Ἔγκλειστο, συναντήσαμε ἕνα Ρῶσο μοναχό, γέροντα. Γιὰ νὰ τὸν ἐνισχύσουμε γιὰ τὰ δεινά του ρωσικοῦ λαοῦ καὶ τὴν δοκιμασία τῶν πιστῶν ἀπὸ τὸν κομμουνισμό, θελήσαμε νὰ τοῦ δώσουμε θάρρος, λέγοντας τοῦ λόγια παρηγοριᾶς. Αὐτὸς ὅμως λέει : «Δὲν εἶναι τίποτα, κανόνας εἶναι ποὺ θὰ κρατήσει ἑβδομήντα χρόνια». Ἐσὺ πῶς τὸ ξέρεις; ρωτήσαμε. Καὶ ἡ ἀπάντησή του : «Τὸ 1917 , ὅταν ἐπεκράτησε ὁ κομμουνισμός, ὁ Χριστιανισμὸς κηρύχθηκε ἐκτὸς νόμου, καὶ ὅποιος σκότωνε Χριστιανοὺς ἦταν ἥρωας. Οἱ χριστιανοὶ πανικοβλήθηκαν καὶ οἱ μὲν πλούσιοι δραπέτευσαν πρὸς τὴν Εὐρώπη, οἱ δὲ ἄλλοι ἔτρεχαν στοὺς ναούς, ἐλπίζοντας ὅτι ὁ Θεὸς θὰ κάμει θαῦμα γιὰ νὰ τοὺς σώσει. Σὲ ἕνα μεγάλο ναό, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μπῆκαν πέντε περίπου χιλιάδες Χριστιανοί. Οἱ μπολσεβίκοι ὅταν τοὺς βρῆκαν ἔβαλαν φωτιὰ στὸ ναό. Ἕνας ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς δὲν πέθανε. Εἶχε κατορθώσει νὰ...

 ἀνέβει ψηλὰ στοὺς τρούλους καὶ ἔμενε δίπλα ἀπὸ ἕνα παράθυρο καὶ ἀνέπνεε. Αὐτὸς λοιπόν μου εἶπε, ὅτι ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα ποὺ ἄρχισε ὁ κόσμος νὰ πεθαίνει, κλαίγανε καὶ φωνάζανε, παρουσιάστηκαν οἱ Δώδεκα Ἀπόστολοι καὶ τοὺς εἶπαν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν, διότι δὲν τὸ ἐπιτρέπει ὁ Θεός. Εἶναι κανόνας γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας ποὺ θὰ κρατήσει
70 χρόνια».
Αὐτὰ μας εἶπε ὁ Ρῶσος μοναχὸς 50 χρόνια πρίν. Τὸ διάστημα ποὺ διέρρευσε ἀπὸ τότε, εἶχα σχεδὸν ξεχάσει τὰ λόγια του. Ὅταν ὅμως ἔπεσε ὁ χάρτινος πύργος τοῦ «ἀνατολικοῦ εὐδαιμονισμοῦ», τότε τὸ
θυμήθηκα. Κάθισα καὶ μέτρησα καὶ εἶδα ὅτι ἦταν ἀκριβῶς ἑβδομήντα χρόνια. Τώρα καὶ ὁ δικός μας κανόνας τῶν ἐβδομηκοντάκις ἑπτὰ τελειώνει καὶ θὰ ἐπανέλθουν. Τώρα ὁ πνευματικὸς νόμος θὰ ἐφαρμοσθεῖ πολυτρόπως.
Πρῶτα θὰ παιδεύσει ὁ Θεὸς τοὺς μεγάλους ἐχθρούς της Ὀρθοδοξίας, ποὺ εἶναι ὁ Ἰσλαμισμὸς καὶ ὁ Καθολικισμός. Αὐτοὶ ποὺ ἀμείλικτα χτυποῦν τὴν Ὀρθοδοξία, τώρα θὰ ἐκλείψουν . Ἀκόμα καὶ αὐτοὶ ποὺ κατέστρεψαν τὸν Βυζαντινὸ Πολιτισμὸ δὲν εἶναι οἱ Τοῦρκοι ποὺ τὸν κατέστρεψαν, εἶναι οἱ
σταυροφόροι, οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ καθολικοὶ ποὺ ἐνίσχυσαν τοὺς Τούρκους γιὰ νὰ καταστρέψουν τὸ Βυζάντιο. (σ.σ. Σᾶς θυμίζει τίποτα σχετικὰ μὲ τὸ Μνημόνιο καὶ τὴ νέα δουλεία;)
Τοὺς ἀπογόνους τους, λοιπὸν , θὰ τοὺς μαζέψει ὁ Θεὸς ἐκεῖ μέσα καὶ θὰ σφαγοῦν ἐκεῖ. Ἐσεῖς εἶστε νεότεροι καὶ θὰ τὸ δεῖτε, ἀφοῦ θὰ εἶστε ἐν τὴ ζωή. Τώρα θὰ γίνει ἡ Μεγάλη Σύρραξη, ὁ Ἀρμαγεδδῶν. Αὐτὸ ποὺ τώρα ξεκίνησε στὰ Βαλκάνια δὲν θὰ σταματήσει. Ἐκεῖνος ποὺ θὰ τὸ ἐμποδίζει νὰ ἁπλωθεῖ εἶναι ἡ διαιρεμένη ρώσικη ἡγεσία (σ.σ. Γέλτσιν) ἡ ὁποία πλευρίζει τους Ἀμερικανούς. Ὅμως ὁ ρωσικὸς λαὸς θὰ τοὺς ρίξει καὶ οἱ χριστιανικοὶ λαοὶ τῶν Βαλκανίων θὰ προελάσουν (σ.σ. τὰ λέει πέντε-ἔξι χρόνια πρὶν τὴν ἄνοδο τοῦ Β. Πούτιν στὴν ἐξουσία!).
Οἱ Ρῶσοι θέλουν τώρα νὰ βγοῦν στὴ Μεσόγειο .Αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ ἐλατήριο. Ὅμως δὲν θὰ εἶναι αὐτὴ ἡ πραγματικὴ ἀλήθεια. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς προσκαλεῖ ὡς ὄργανά Του. Κατεβαίνοντας αὐτοὶ θὰ σβήσουν καὶ θὰ ἀφανίσουν τὴν τούρκικη λαίλαπα μέσα σὲ μία ἑβδομάδα. Κι ὅταν κατέβουν οἱ φίλοι της Τουρκίας (οἱ ἀπόγονοι δηλαδὴ τῶν σταυροφόρων ) τὸ ΝΑΤΟ, γιὰ νὰ τὴ σώσουν, τότε ἐκεῖ θὰ γίνει, ἡ μεγάλη Σύρραξη καὶ θὰ σφαγοῦν. (σ.σ.: τὰ λέει 16 χρόνια(!) πρὶν κατεβεῖ ἡ ρωσικὴ ἁρμάδα!)
Ἡ Κύπρος θὰ δεχτεῖ ράπισμα ἀπὸ τοὺς Τούρκους (γιατί τώρα εἶναι ἀνέγγιχτη), ἀλλὰ θὰ εἶναι προσωρινό. (σ.σ. Σᾶς θυμίζει τίποτε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Κύπρος σήμερα, εἶναι ἡ πιὸ ἰσχυρὴ οἰκονομικὰ χώρα στὴν Ε.Ε. ἐνῶ κρατάει καὶ τὸ μεγάλο κλειδὶ τοῦ Ἐνεργειακοῦ στὴν Α. Μεσόγειο μὲ ἰσχυροὺς προστάτες τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὶς ΗΠΑ;) Ἡ Τουρκία θὰ σβήσει, ἀλλὰ δὲν θὰ ὑπάρχει οὔτε μία
σελίδα στὴν παγκόσμια ἱστορία ποὺ νὰ φέρνει στὴ μνήμη ὅτι ὑπῆρξε αὐτὴ ἡ καταραμένη φυλή.
Ἀγαπῶ πολὺ τὴν πατρίδα μου καὶ λυποῦμαι πολὺ ποὺ σήμερα τὰ Ἑλληνόπουλα ντρέπονται νὰ ποῦν πὼς εἶναι Ἕλληνες. Ἡ λέξη «Ἕλληνας» δὲν ἀποδίδει φυλετισμό. Ἡ λέξη «Ἕλληνας » ἀποτελεῖ φυλετισμὸ γιὰ κάθε ἄλλον πλὴν τῶν Ἑλλήνων. Τώρα ὅμως δὲν εἴμεθα Ἕλληνες, εἴμεθα Ρωμαῖοι, εἴμεθα Βυζαντινοί, εἴμεθα Θεανθρωπιστές. Ἀνεβήκαμε πιὸ ψηλά.
Εἶναι κρίμα , γιατί σήμερα κατόρθωσε ὁ διάβολος κι αἰχμαλώτισε τὶς ἡγεσίες. Κλαίω τὴν Ἑλλάδα. Δὲν ἔχει μείνει τίποτα ὄρθιο σήμερα. Ἡ Ἑλλάδα γιὰ νὰ σωθεῖ, πρέπει ὅλοι οἱ ἡγέτες τῆς ὅπου καὶ ἂν βρίσκονται, νὰ πᾶνε ἐξορία. Νὰ φύγουν, γιατί παρόντες μολύνουν.
Σήμερα πουλήθηκαν ὅλα. Σήμερα ὅμως ποὺ ὅλοι γονατίσαμε καὶ δὲν ὑπάρχει ἐλπίς, θὰ ἐπέμβει ὁ Θεὸς τῶν πατέρων μας γιὰ τὰ αἵματα τῶν Μαρτύρων μας καὶ τὰ λείψανα τῶν Ἁγίων μας. Τὸ αἷμα τὸ Ἑλληνικὸ ποὺ χύθηκε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἐὰν ἑνωθεῖ σήμερα θὰ γίνει πλωτὸ ποτάμι, νὰ πνίξει τοὺς κανίβαλους ποὺ λέγονται «μεγάλοι».
Ὅταν ἔγινε ἡ πρώτη διάσπαση τοῦ ἀτόμου καὶ κατασκευάστηκε ἡ ἀτομικὴ βόμβα, ἄκουσα ὁ ἴδιος τὸν Ἀϊζενχάουερ νὰ δηλώνει : «Σήμερα εὐρισκόμεθα στὰ προπύλαια τῆς ἑλληνικῆς μαθηματικῆς». Εἶπε τὴν ἀλήθεια ὁ κανίβαλος!
 http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/01/cia.html
prionokordela.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου