Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ

Όλοι οι Χριστιανοί είναι ιερείς, γι' αυτό δεν χρειάζο­νται ιερωμένοι....

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ

«όλοι οι Χριστιανοί είναι ιερείς, γι' αυτό και δεν μας χρειάζο­νται ιδιαίτεροι ιερωμένοι...

Σε κάποιον κηδεμόνα, για την ιερωσύνη

Άκουσες κάποιους αιρετικούς να λένε: «όλοι οι Χριστιανοί είναι ιερείς, γι' αυτό και δεν μας χρειάζο­νται ιδιαίτεροι ιερωμένοι. Επειδή καθένας που είναι βαπτισμένος, μέσα από το βάπτισμα κατέστη ιερέας. Όλοι οι Χριστιανοί λοιπόν, άνδρες και γυναίκες, μπορούν... να τελούν όλες τις ιερατικές πράξεις που τώ­ρα επιτελούν ορισμένοι ιερωμένοι!».

Γνώριζε πως αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Διαφορετι­κά, θα μπορούσαμε όμοια να πούμε και ότι όλοι οι Χριστιανοί είναι Απόστολοι. Ξέρουμε όμως ότι ο Κύ­ριός μας, επέλεξε ορισμένους ανθρώπους για να γί­νουν Απόστολοι και αυτοί από την πλευρά τους, χει­ροτόνησαν πρώτα τους διακόνους, κατόπιν τους πρε­σβυτέρους και τους επισκόπους ή τους προεστούς της Εκκλησίας (Πρ. 6, 6 / 14, 23 - Α' Τιμ. 3, 4, 14 / 5, 17 / 5, 22 - Τίτ. 1, 5).

Μπορεί κανείς να το διαβάσει ξεκά­θαρα στις Πράξεις των Αποστόλων και τις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Αλλά και ο Άγιος Από­στολος Ιάκωβος ισχυρίζεται ότι μόνο στους προ­εστούς -στους πρεσβυτέρους- έδωσε η Εκκλησία την εξουσία να τελούν ιεροπραξίες. Διάβασε στην επιστολή του τα εξής: ασθενεί τις εν υμίν; προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και προσευξάσθωσαν επ' αυτόν αλείψαντες αυτόν ελαίω εν τω ονόματι του Κυρίου (Ιακ. 5,14).

Καθώς βλέπεις, από τον καιρό ακόμα των Αγίων του Θεού Αποστόλων, προέκυψε τούτη η τάξη της Εκκλησίας, να υπάρχουν οι προεστοί, εξουσιοδοτη­μένοι από το Άγιο Πνεύμα να τελούν τα Μυστήρια του Θεού και να καθοδηγούν το βαπτισμένο λαό στη σωτηρία. Δόξα τω Θεώ που είναι έτσι! Γιατί αν με την Πρόνοια του Θεού δεν ήταν έτσι, παρά ο καθένας μπορούσε να ανακηρύξει τον εαυτό του σε ιερέα, θα γινόταν εξ αρχής χάος μέσα στο Χριστιανισμό. Θα ε­πικρατούσε χάος, τόσο στην πίστη όσο και στην εκ­κλησιαστική τάξη. Μέσα σε τέτοιο χάος θα μπορούσε άραγε το σκάφος της Εκκλησίας να πλεύσει 19 αιώ­νες σαν άλλους 19 φουρτουνιασμένους ωκεανούς;

Ούτε όμως και κατά το νόμο της Παλαιάς Διαθή­κης μπορούσε ο καθένας να γίνει ιερέας, παρά μόνον εκείνος που ήταν προορισμένος και αφιερωμένος. Μα και τότε εμφανίζονταν αντιδραστικοί οι οποίοι ξεση­κώνονταν εναντίον των εκλεγμένων ιερέων, εκείνοι που αντίθετα από το νόμο, ιδιοποιούνταν για τον εαυ­τό τους το δικαίωμα να τελούν τα ιερατικά καθήκο­ντα. Έτσι διαβάζουμε για τον Κορέ, τον Δαθάν και τον Αβειρών, πως ξεσηκώθηκαν εναντίον του Μωϋσέως και του Ααρών φωνάζοντας: εχέτω υμίν ότι πά­σα η συναγωγή, πάντες άγιοι και εν αυτοίς Κύριος και διατί κατανίστασθε επί την συναγωγήν Κυρίου; (Αριθμ. 16, 3). Οργίστηκε ο Θεός εναντίον τους και τους τιμώρησε άσχημα: και ηνοίχθη η γη και κατέπιεν αυτούς... και κατέβησαν αυτοί και όσα εστίν αυ­τών ζώντων εις άδου και εκάλυψε αυτούς η γη και απώλοντο εκ μέσου της συναγωγής (Αριθμ. 16, 32-33).

Είναι λοιπόν φανερό και από τις δύο Διαθήκες, ό­τι δεν είναι θέλημα Θεού όλοι οι πιστοί να είναι συνά­μα και ιερείς. Υπάρχει όμως ένα αξίωμα ανώτερο από το ιερατικό το οποίο προσφέρεται σε όλους τους πι­στούς και μπορούν όλοι, αν το θέλουν, να το επιτύ­χουν. Πρόκειται για την αγιότητα. Οι Απόστολοι ο­νομάζουν αγίους όλους τους γνήσιους Χριστιανούς. Οι Άγιοι αναγράφονται στο ημερολόγιο, στη βίβλο της αιωνίου ζωής. Πολλοί και πάμπολλοι χωρικοί και τεχνίτες, δεν δυσκολεύτηκαν να μπουν στο ημερολό­γιο σαν Άγιοι, μολονότι δεν ήταν ιερωμένοι στην επί­γεια Εκκλησία. Κάποιους πάλι, αιρετικούς ή ακόλα­στους, διόλου δεν τους βοήθησε το ιερατικό αξίωμα από το να μην πέσουν στα αιώνια βάσανα του άδου.

http://www.impantokratoros.gr/nikolaos_axridos_ierosynh.el.aspx

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Επισκόπου Αχρίδος 1956

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΟΡΘΟΔΞΟΞΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
ΤΗΛ: 2310212659

Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:
Η Ιερωσύνη      
Η Ιερωσύνη
H Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται τη γενική ιεροσύνη τού λαού τού Θεού... (13/8/2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου