Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011


ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ! ΚΑΛΟ ΣΤΑΔΙΟ! ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ! ΚΑΛΟ ΣΤΑΔΙΟ! ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!
==============
Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται,
οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε,
ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα,
οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται,
καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ,
τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα,
ὡς τεῖχος ἄῤῥηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν,
καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν,
καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην,
ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν,
ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν.
Ὁ ποιῶν ταῦτα,
τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον,
παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ,
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως.
*****
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
______________
«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου,
πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας,
καί ἀργολογίας μή μοι δῷς.
Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,
ὑπομονής καί ἀγάπης
χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ,
δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταίσματα,
καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,
ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν».
*****
ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ
Του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
___________________
Νηστεύεις;
Απόδειξέ το μου με τα έργα σου :
Αν δεις φτωχό, να τον ελεήσεις.
Αν δεις εχθρό, να συμφιλιωθείς μαζί του.
Αν δεις όμορφη γυναίκα, να την αντιπαρέλθεις.
Ας μην νηστεύει, λοιπόν, μόνο το στόμα, αλλά και τα μάτια και η ακοή και τα πόδια και τα χέρια και όλα τα μέλη του σώματός σου.
Να νηστεύουν τα χέρια, μένοντας καθαρά από την αρπαγή και την πλεονεξία.
Να νηστεύουν τα πόδια, ξεκόβοντας από τους δρόμους που οδηγούν σε αμαρτωλά θεάματα.
Να νηστεύουν τα μάτια, εξασκούμενα να μην πέφτουν ποτέ λάγνα, σε όμορφα πρόσωπα, ούτε να περιεργάζονται τα κάλλη των άλλων.
Ας νηστεύει και η ακοή. Να μην δέχεται τις κακολογίες και τις διαβολιές.
Ας νηστεύει και το στόμα από τα αισχρά λόγια και τις λοιδορίες.
Διότι τι όφελος έχουμε όταν απέχουμε από τα πουλερικά και τα ψάρια, δαγκώνουμε όμως και κατατρώμε τους αδελφούς μας;
*****
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
_______________
Τὸ φοβερόν σου κριτήριον ἐνθυμούμενος, ὑπεράγαθε Κύριε, καὶ τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως, φρίττω καὶ πτοοῦμαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως τῆς ἐμῆς ἐλεγχόμενος, ὅταν μέλλῃς καθέζεσθαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου, καὶ ποιεῖν τὴν ἐξέτασιν, τότε ἀρνεῖσθαι τὰς ἁμαρτίας οὐδεὶς ἐξισχύσει, ἀληθείας ἐλεγχούσης, καὶ δειλίας κατεχούσης, μέγα μὲν ἠχήσει τότε, πῦρ τὸ τῆς γεέννης· ἁμαρτωλοὶ δὲ βρύξουσι.
Διό με ἐλέησον πρὸ τέλους, καὶ φεῖσαί μου, Κριτὰ δικαιότατε.
http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2011/03/blog-post_1838.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου