Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011


Εκεί κατάντησε η Ευρώπη

ΕΚΕΙ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕΝ Η ΕΥΡΩΠΗ
ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΜΕΝ ἐπί λέξει ἀπό τό περιοδικόν «Ἡ Ἁγία ΛΥΔΙΑ» τοῦ Ἰανουαρίου 2011:«Τόσο σάπισε ἡ Εὐρώπη, ὥστε νά μή γνωρίζη ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ποιό τό ψέμα, ποιο εἶναι τό ἠθικό καί ποιό τό ἀφύσικο. Ποιό τό ἄδικο καί ποιό το δίκαιο.
Τί εἶναι πάλι αὐτά τά ρεζιλίκια μέ τήν κατάργησι τοῦ...ὀνόματος τῆς μητέρας; Ἀλήθεια, ξεπεράσαμε καί τά Σόδομα; Ὁ Θεός “ἐποίησεν ἄρσεν και θῆλυ”, ἄνδρα καί γυναῖκα. Τά πουλιά ζευγαρώνουν ἀρσενικά μέ θηλυκά. Τά ζῶα σεβόμενα τούς φυσικούς νόμους, συμπεριφέρονται ἀρσενικά με θηλυκά. Ἐμεῖς τί πάθαμε; Ἡ Εὐρώπη ἀπεφάσισε νά ζευγαρώνη ἄνδρες μέ ἄνδρες και γυναῖκες μέ γυναῖκες. Καταργοῦν τήν μητέρα, γιατί, ποιος ἀπό τούς δύο ὁμοφυλοφίλους θά παίξη τόν ρόλο τῆς μητέρας; Γι᾽ αὐτό ἡ λύσις δόθηκε ἀπό τούς σοφούς ἐγκεφάλους τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, τῆς εὐρωπαϊκῆς ἡγεσίας, ἡ ὁποία κατολισθαίνει πρός τήν σῆψι καί τήν διαφθορά. Τό παιδί θα ἔχη δύο “γονεϊκά” μέρη, ὄχι πατέρα καί μητέρα, ἀλλά πρῶτο γονεϊκό καί δεύτερο γονεϊκό. Καί σ΄ αὐτό πρωτοστατεῖ ἡ Ἑλβετία μέ τά χρυσά φλουριά καί τά πολλά τσαπράζια»!
Ἡ ἀνηθικότης πλέον καί ἡ ἀχρειότης τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων δέν ἔχει ὅρια. Μέχρι τώρα ἐλέγομεν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ὁμοιάζουν πρός τούς Σοδομίτας. Τώρα ἐφθάσαμεν εἰς τό σημεῖον, οἱ παλαιοί Σοδομῖται νά ἔχουν καλλιτέραν ἠθικήν «διαγωγήν» ἀπό τους συγχρόνους εὐρωπαίους! Ὁ Κύριος εἶπε κάποτε εἰς τούς μαθητάς Του: «Ἐάν μη μετανοῆτε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε» (Λουκ. ΙΓ΄ 3). Και ἐάν ἡ μακροθυμία Του δεν ἐπιτρέψη ἐπί τῆς γῆς «παιδείαν» διά πληγῶν, ἐπιφυλάσσεται αἰωνία καταδίκη εἰς τους ἀσεβεῖς, τούς ἀκολάστους και ἀμετανοήτους.
«Ορθόδοξος Τύπος», 18/03/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου